" സൂപ്പർ ശരണ്യ" യിലെ ആദ്യഗാനം 'അശുഭ മംഗളകാരി....' നാളെ (22.12.2021 ബുധനാഴ്ച) വൈകിട്ട്‌ 7 മണിക്ക്‌ പുറത്തിറങ്ങും .

'തണ്ണീർ മത്തൻദിനങ്ങൾ'ക്ക്‌ ശേഷം ഗിരീഷ് എ. ഡി. സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'സൂപ്പർ ശരണ്യ'യിലെ ആദ്യഗാനം 'അശുഭ മംഗളകാരി.....' നാളെ (22.12.2021 ബുധനാഴ്ച) വൈകിട്ട്‌ 7 മണിക്ക്‌ പുറത്തിറങ്ങും. 

Super Sharanya  |  Saregama Malayalam 

#supersharanya #shebinbackerproductions
#girishad #anaswararajan #arjunashokan #saregamamalayalam

No comments:

Powered by Blogger.