നടൻ അനിൽ മുരളിയ്ക്ക് പ്രണാമം.

നടൻ അനിൽ മുരളിയ്ക്ക് പ്രണാമം. 

ടെലിവിഷൻ ,സിനിമ രംഗങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമായിരുന്നു അനിൽ മുരളി.വേർപാടിന് ഇന്ന് ഒരു  വർഷം .

No comments:

Powered by Blogger.