പ്രൊഡക്ഷൻ ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് ജിൽ തണ്ണീർമുക്കത്തിന്റെ മാതാവ് നളിനി ( 78) അന്തരിച്ചു.

പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജിൽ തണ്ണീർമുക്കത്തിൻ്റെ മാതാവ് നളിനി ( 78 )  അന്തരിച്ചു.
 
ഫെഫ്ക പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് യൂണിയന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ .

No comments:

Powered by Blogger.