കറുത്ത മഷി പുരട്ടിയ നിങ്ങളുടെ ചൂണ്ടുവിരലുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് വഴികാട്ടി.

കേരളക്കര ആഗ്രഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി : " വൺ " നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്നു .

No comments:

Powered by Blogger.