സംവിധായകൻ വിനോദ് വിജയന്റെ അമ്മ അമ്മിണി വിജയൻ (70) അന്തരിച്ചു.


സംവിധായകൻ വിനോദ് വിജയന്റെ  അമ്മ അമ്മിണി വിജയൻ (70) അന്തരിച്ചു. 

ആദരാഞ്ജലികൾ..

No comments:

Powered by Blogger.