അനു റാം മുഖ്യവേഷത്തിലുള്ള " Formula " .

സിനിമ  പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ സേതു അടൂർ നിർമ്മിച്ച് സന്തോഷ് ഇടുക്കി  സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന  ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് " Formula" .
അനു റാം  മുഖ്യകഥാപാത്രമാകുന്നു ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ .

No comments:

Powered by Blogger.