ജ്യോതിലാലിന് പ്രണാമം .

ആദരാഞ്ജലികൾ .


നിരവധി സിനിമകൾ ഒന്നിച്ചു ചെയ്ത ആനന്ദ് സിനി സർവീസ് സീനിയർ ഫോക്കസ് പുള്ളർ
ജ്യോതിലാൽ   നിര്യാതനായി .

No comments:

Powered by Blogger.