സീരിയൽ സംവിധായകൻ ഉണ്ണി ( പ്രശാന്ത് ) നിര്യാതനായി.

പ്രശസ്ത സീരിയൽ സംവിധായകൻ, ഉണ്ണി (പ്രശാന്ത് ) നിര്യാതനായി. 
ചാരുലത, അനാമിക തുടങ്ങി ധാരാളം സീരിയലുകൾ സംവിധാനവും, നിർമ്മാണവും ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 


No comments:

Powered by Blogger.