നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട്ഫിലിം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ?
 
എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതാ ഞങ്ങൾ അവസരം ഒരുക്കുന്നു. 

മുളകുപ്പാടം ഫിലിംസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ  ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക്  .

For Submissions :

No comments:

Powered by Blogger.