സിനിമയിലെ വ്യാജ കാസ്റ്റിങ്ങ് കോളുകൾക്കെതിരെ ഫെഫ്കയുടെ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശവും ബോധവൽക്കരണ ഹ്രസ്വ ചിത്രവും .

No comments:

Powered by Blogger.