കരുതലിന്റെ ആദ്യ വാചകം “അച്ഛൻ” മക്കളെ സ്നേഹംകൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന എല്ലാ അച്ഛൻമാർക്കും ആശംസകൾ .

കരുതലിന്റെ ആദ്യ വാചകം "അച്ഛൻ" 
മക്കളെ സ്നേഹംകൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന എല്ലാ അച്ഛൻമാർക്കും  ആശംസകൾ

No comments:

Powered by Blogger.