വാർത്തകൾ ഇതുവരെയിലെ " സ്വപ്നം തേടാം" .... എന്ന പുതിയ ഗാനം ''മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ചാക്കോച്ചൻ പുറത്തിറക്കുന്നു.

വാർത്തകൾ ഇതുവരെയിലെ പുതിയ ഗാനം മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ചാക്കോച്ചൻ പുറത്തിറക്കുന്നു.
#VaarthakalIthuvare
#ManojNair
#LawsonEntertainment #PSGEntertainments
#BijuThomas
#GibyParackal
#BadushaNmNm 

No comments:

Powered by Blogger.