മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ " വൺ " എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു.

മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി കേരളം ഇന്ന് വരെ കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കരുത്തനായ  മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്ന  വൺ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ  ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു.

No comments:

Powered by Blogger.