ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി പി. തിലോത്തമന്റെ വാക്കുകൾ .

ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ 
———————————————-
ഭക്ഷ്യ വകുപ്പും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാടുകാര്യങ്ങൾ ഈ ചിത്രം  പറയുന്നുണ്ട് .

തീർച്ചയായും അതിലേക്കു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും.  

നന്ദി. 
പട്ടാഭിരാമൻ ടീം. .
No comments:

Powered by Blogger.