അണ്ണയി കൊഞ്ചം ബോൽത്തി തരമുടിയുമാ .അണ്ണയി 
കൊഞ്ചം ബോൽത്തി 
തരമുടിയുമാ ....
ബിജുകുട്ടൻ 
&
രജനികാന്ത് വെടിവെച്ചാം കോവിൽ.
( കവിത ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് 
ഓപ്പറേറ്റർ ) .

" ഉറിയടി "
an അടി can change ur life.
a film by a.j varghese.
...........................................................

No comments:

Powered by Blogger.