മമ്മൂട്ടിയുടെ " മാമാങ്ക "ത്തിന്റെ മൂന്നാം ഷെഡ്യൂൾ ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കും.

ചോര കൊണ്ടെഴുതിയ ധീരതയുടെ ആരും 
കേൾക്കാത്ത ചരിത്ര കഥ പറയാൻ 
പകയുടെ, 
പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെ 
മാമാങ്കക്കഥ പറയാൻ ...

No comments:

Powered by Blogger.