പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ബാബു ഷണ്മുഖം അന്തരിച്ചു.പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ബാബു ഷണ്മുഖം അന്തരിച്ചു.


മലയാള സിനിമയിലെ സീനിയർ പ്രൊഡക്ഷൻകൺട്രോളർമാരിലൊരാളായിരുന്ന യശ്ശ:ശരീരനായ കെ.ആർ ഷൺമുഖണ്ണൻ്റെ മകനാണ്.

No comments:

Powered by Blogger.