സീനത്തിൻ്റെ " രണ്ടാം നാൾ ".സീനത്തിൻ്റെ " രണ്ടാം നാൾ ".https://youtu.be/pGO5XFXxunQ?si=8LaSvkXKtcVFBTbIDirector      : Zeenath

Production : AVA

Producer     : AV Anoop

Camera        :mahesh Madhav


Artist: zeenath, Av Anoop, Dipul Martho, Sreelakshmi, jithin muhammed, limu shankar, Ajay Mathew, Akram

No comments:

Powered by Blogger.