"നമസ്കാരം ദിനേശാണ് പി.ആർ.ഒ" ബുക്കിൻ്റെ കവർ നടൻ മമ്മൂട്ടി , മോഹൻലാൽ, മഞ്ജുവാര്യർ , ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എന്നിവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയാകളിലൂട റിലീസ് ചെയ്തു .


 ഒരു സിനിമ പി. ആർ.ഒയുടെ മനസിൽ പതിഞ്ഞത് . 


"നമസ്കാരം ദിനേശാണ് പി.ആർ.ഒ" ബുക്കിൻ്റെ കവർ  നടൻ മമ്മൂട്ടി , മോഹൻലാൽ, മഞ്ജുവാര്യർ , ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എന്നിവരുടെ  സോഷ്യൽ മീഡിയാകളിലൂട റിലീസ് ചെയ്തു .

No comments:

Powered by Blogger.