രഞ്ജിത്ത് രാജ് as ബിനു in താടി . രഞ്ജിത്ത് രാജ് as ബിനു in താടി .


CHARACTOR POSTER

#Thaadi

Ranjith Raj 

പറയാൻ മറന്നത് , ആകാശങ്ങളിൽ, കണിച്ചുക്കുളങ്ങരയിൽ CBI: തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടോളം ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം രഞ്ജിത്ത് രാജിന്റെ വ്യത്യസ്ഥ കഥാപാത്രം ബിനു..

#followerseveryone 

#thaadi 

#viral 

#malayalamcinema 

#movies 

#kgmarkose 

ഉഷ ടി.ടി കണ്ണൂർ

No comments:

Powered by Blogger.