സഹസംവിധായകൻ റെനിത്തിന്റെ പിതാവ് രവീന്ദ്രൻ നായർ (69) അന്തരിച്ചു.
ഇളമാട് : സഹസംവിധായകൻ റെനിത്തിന്റെ പിതാവ് രവീന്ദ്രൻ നായർ (69) അന്തരിച്ചു.


ഭാര്യ: സുഭദ്രാമ്മ , മക്കൾ : റെനിത്ത് , രശ്മി ,മരുമക്കൾ : രശ്മി രാജേന്ദ്രൻ , ദീപക് ഹരിദാസ് .

No comments:

Powered by Blogger.