സംവിധായകൻ കണ്ണൻ താമരക്കുളം അഭിനയിച്ച ഷോട്ട് ഫിലിം "മൊബീനിയ " ശ്രദ്ധേയം . സംവിധായകൻ കണ്ണൻ താമരക്കുളം അഭിനയിച്ച ഷോട്ട് ഫിലിം "മൊബീനിയ " ശ്രദ്ധേയം .


https://youtu.be/ltPJ_azD_Zs?si=zMwfeyJ5-ZPHQFbs


നിവിൻ ദാമോദരൻ സംവിധാനവും  ശിവപ്രസാദ് ഒറ്റപ്പാലം രചനയും നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വടക്കേ അമ്പലപ്പാട്ട് ശിവനാണ് ഈ ഷോട്ട് ഫിലിം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

No comments:

Powered by Blogger.