ദിലീപിൻ്റെ " പവി ❤️കെയർ ടേക്കർ " സിനിമയുടെ ഓഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി . ഏപ്രിൽ 26ന് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും .


 

ദിലീപിൻ്റെ " പവി ❤️കെയർ ടേക്കർ " സിനിമയുടെ ഓഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി . ഏപ്രിൽ 26ന് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും .Watch now: 


 https://youtu.be/tAPT0fo57Ok?si=SKU0SOKER3UK2UBt

No comments:

Powered by Blogger.