"തൂവൽ നിലാ" പ്രണദിനത്തിന് മുൻപേ ഒരു വാലെന്റയിൻ സോങ്ങ്...


 

watch  now  : 


 https://youtu.be/ravMR6i6NYI?si=fUqb18f-bDuakOJg


"തൂവൽ  നിലാ"   പ്രണദിനത്തിന് മുൻപേ ഒരു വാലെന്റയിൻ സോങ്ങ്...


Once upon a time in kochi Valentine Song out now..

ബി.കെ. ഹരിനാരായണൻ  രചിച്ച്,  നാദിർഷ സംഗീതം നൽകി, ഹരിശങ്കർ , ഡാന  റാസിഖ്   എന്നിവർ ആലപിച്ച  ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി.


@IamArjunAshokan #shinetomchacko @devikasanjay

#nadirshah #raffi #CylexAbraham #heshamabdulwahab #prasanna #brindamaster

@KalandoorE @todproduction22 @obscuraentertainment 

#theatreofdreams #mubinrafi #arjunashokan #shinetomchacko #devikasanjay #nadirshah #shajikumar #shameermuhammed #heshamabdulwahab #kalamdoor #movie #malayalam #malayalamcinema #film #comingsoon #

No comments:

Powered by Blogger.