ദി പ്രീസ്റ്റിന്റെ ഗംഭീര വിജയത്തിന് ശേഷം Jofin T Chacko സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് നായികയെ തേടുന്നു ...ദി പ്രീസ്റ്റിന്റെ ഗംഭീര വിജയത്തിന് ശേഷം Jofin T Chacko സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് നായികയെ തേടുന്നു ...


No comments:

Powered by Blogger.