കൊച്ചിയിലെ പ്രശസ്ത ഡ്രമ്മർ ജിനോ കെ. ജോസ് അന്തരിച്ചു.കൊച്ചിയിലെ പ്രശസ്ത ഡ്രമ്മർ ജിനോ കെ. ജോസ് അന്തരിച്ചു. വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖമായി ആശുപുത്രിയിൽ  ആയിരുന്നു.

No comments:

Powered by Blogger.