'എല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്.. നജീബിന് മറക്കാനാവാത്തത് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നതും ആരംഭിക്കുന്നതും ഇവിടെ നിന്നാണ്..'!
 'എല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്.. നജീബിന് മറക്കാനാവാത്തത് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നതും ആരംഭിക്കുന്നതും ഇവിടെ നിന്നാണ്..'!


ആട്ജീവിതം മാർച്ച് 28 മുതൽ തിയറ്ററുകളിൽ..


The long wait gets shorter...

#TheGoatLife releasing worldwide on 28th March, 2024!


#Aadujeevitham #TheGoatLifeOn28thMarch

@blessyofficial @therealprithvi @amalapaul @arrahman @JimmyJeanLouis

@Benny.benyamin @talib_m_albaushi @rikaby1 @kr_gokul @Stephy_Zaviour @robinjorje @susil.thomas @ranjithambady @vishal_fx84 @finngeorgevarghese @ajithbabu7 @prince_raphel @prasanthmadhav.artdirector @sunil_ks1 @rikaby1 @sreekar.prasadl @im_a_s_h_ @aafilms.official @mythriofficial @redgiantmovies @hombalefilms @prithvirajproductions

No comments:

Powered by Blogger.