പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഷാജി പട്ടിക്കര എഡിറ്ററായ സൂര്യചിത്ര ഫിലിം & ടെലിവിഷൻ 12-ാം ലക്കം പുറത്തിറങ്ങി.



പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഷാജി പട്ടിക്കര എഡിറ്ററായ സൂര്യചിത്ര ഫിലിം & ടെലിവിഷൻ  12-ാം ലക്കം പുറത്തിറങ്ങി.




ഡയറക്ടറി ലഭിക്കാൻ 9895857725, 9349243080 എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക .

No comments:

Powered by Blogger.