2023ലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കുള്ള സോൾ ആർട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ് നേടിയ സീമ ജി. നായർക്ക് അനുമോദനങ്ങൾ.
2023ലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കുള്ള സോൾ ആർട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ് നേടിയ സീമ ജി. നായർക്ക് അനുമോദനങ്ങൾ.

No comments:

Powered by Blogger.