പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഷാജി പട്ടിക്കര എഡിറ്ററായ സൂര്യ ചിത്ര സിനിമാ ഡയറ്കടറി 12-ാം ലക്കം 2024 ജനുവരി ഒന്നിന് പുറത്തിറങ്ങും.


 


പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഷാജി പട്ടിക്കര എഡിറ്ററായ സൂര്യ ചിത്ര സിനിമാ ഡയറ്കടറി 12-ാം ലക്കം 2024 ജനുവരി ഒന്നിന് പുറത്തിറങ്ങും. 


പ്രീ ബുക്കിംഗ് ഓഫർ .

********************

2023 ഡിസംബർ 15 നും - 31നും ഇടയിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോസ്റ്റേജ് സൗജന്യം ആയിരിക്കും.

 

വില : 400 / രൂപ

( 296 പേജുകൾ )


ഡയറക്ടറി ലഭിക്കാൻ പേരും വിലാസവും മൊബൈൽ നമ്പറും 9895857725 എന്ന നമ്പരിൽ വാട്സ് ആപ്പ് ചെയ്യുക. 


Gpay 9895857725.

No comments:

Powered by Blogger.