കൊതി തീരാത്ത പ്രണയത്തിന്റെ സത്യ സന്ധമായ ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്ക്കാരവുമായി...കട്ടപ്പാടത്തെ മാന്ത്രികൻ .ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു.


 


കൊതി തീരാത്ത പ്രണയത്തിന്റെ സത്യ സന്ധമായ ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്ക്കാരവുമായി...കട്ടപ്പാടത്തെ മാന്ത്രികൻ  .ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു. 


#alamanaproductions 

#productionno1 

#faisalhussainfilm 

#kattapadathemaandrikanmovie 

#കട്ടപ്പാടത്തെ_മാന്ത്രികൻ 

#kattapadathemaandhrikanmove #sumithmb #nannuzz #ShivajiGuruvayoor #vinodkovoor

No comments:

Powered by Blogger.