ഇതാണ് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്നേഹം..! ബാന്ദ്രയുടെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നിന്നുമുള്ള ചില സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ. ❤️🔥


ഇതാണ് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്നേഹം..! 
ബാന്ദ്രയുടെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നിന്നുമുള്ള ചില സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ. ❤️🔥

#6DaystoGo
#Bandra In Cinemas Nov10

No comments:

Powered by Blogger.