കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 28മത് കേരള രാജ്യന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഔദ്യോഗിക ഡിസൈൻ പുറത്തിറങ്ങി.കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 28മത് കേരള രാജ്യന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഔദ്യോഗിക ഡിസൈൻ പുറത്തിറങ്ങി. 


08 - 15 ഡിസംബർ 2023, തിരുവനന്തപുരം 🫰


#28IFFK #IFFK #IFFK2023

No comments:

Powered by Blogger.