തീർത്തും സംഭാഷണമില്ലാതെ, അനിമൽ ഫ്‌ളോയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കഥാപാത്രവുമായി മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായൊരു ആക്ഷൻ സർവൈവൽ ചിത്രം..തീർത്തും സംഭാഷണമില്ലാതെ, അനിമൽ ഫ്‌ളോയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കഥാപാത്രവുമായി മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായൊരു ആക്ഷൻ സർവൈവൽ ചിത്രം......


'Exit' Coming Soon...!


#exit_the_film 

#exit #vishak #venugopalakrishnan 

#bloominternational #exitmovie #exitcomingsoon 

#sensationstv #bccreatives

No comments:

Powered by Blogger.