മമ്മൂട്ടിയുടെ സഹോദരിയും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാറയ്ക്കൽ പരേതനായ പി.എം . സലീമിന്റെ ഭാര്യയുമായ ആമിന അന്തരിച്ചു.
മമ്മൂട്ടിയുടെ  സഹോദരിയും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാറയ്ക്കൽ പരേതനായ പി.എം . സലീമിന്റെ ഭാര്യയുമായ ആമിന അന്തരിച്ചു.


No comments:

Powered by Blogger.