ആദരാഞ്ജലികൾ . സംവിധായകൻ കിരൺ ജി. നാഥ് അന്തരിച്ചു.


 

ആദരാഞ്ജലികൾ .സംവിധായകൻ കിരൺ ജി. നാഥ് അന്തരിച്ചു. കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനാണ് .

No comments:

Powered by Blogger.