ലതാ ദാസ് ✨ചാട്ടുളിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ്:" മല്ലി " .


ലതാ ദാസ് ✨ചാട്ടുളിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ്:" മല്ലി "

മല്ലിയെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 

മികച്ച അഭിനേത്രിയാണ് 

ഇതിനോടകം

ഒട്ടനവധി സിനിമകളിലൂടെ

പ്രേക്ഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ

ലതാ ദാസ് ...


#chaattuli #chaattulimovie  #LethaDas Letha Das

No comments:

Powered by Blogger.