പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ സനൽ വെള്ളായണി നിര്യാതനായി.
പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ സനൽ വെള്ളായണി നിര്യാതനായി.ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആശ്വാരുഡൻ സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ആയിരുന്നു

No comments:

Powered by Blogger.