വണ്ണാത്തി കാവിലെ പൂരം കൊടിയേറാൻ പോകുന്നു... ഭഗവാൻ ദാസന്റെ രാമരാജ്യം ട്രൈലെർ പുറത്തിറങ്ങി..വണ്ണാത്തി കാവിലെ പൂരം കൊടിയേറാൻ പോകുന്നു... ഭഗവാൻ ദാസന്റെ രാമരാജ്യം ട്രൈലെർ പുറത്തിറങ്ങി.. 


https://youtu.be/zdsXRq7qSSM


ഭഗവാൻ ദാസന്റെ രാമരാജ്യം ജൂലായ് 21 ന് തിയ്യേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു...


#Bdrr

#BhagavanDasanteRamarajyam 

#TGRavi

#AkshayRadhakrishnan

#RasheedParambil

#RaisonKalladayil

#NandhanaRajan

#FebinSidhath


No comments:

Powered by Blogger.