കുടുകുടെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പാപ്പച്ചനും കൂട്ടരും എത്തുന്നു നാളെ വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് .കുടുകുടെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പാപ്പച്ചനും കൂട്ടരും എത്തുന്നു നാളെ വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് .


#പാപ്പച്ചൻ_ഒളിവിലാണ് ഓഗസ്റ്റ് 4 മുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ!!!


@pappachanolivilaanuthefilm@saijukurup @vineeth84 @sinto_sunny_zian @thomasthiruvalla @sreejithmanjeri @actorvijayaraghavan_official @johnyantonyofficial @kottayamnazeer @srindaa @prasanthpalex @ousephachanlouis 

@darsanasudarshanofficial @harinarayanan.b.k @snakeplant.in


#PappachanOlivilaanu #SaijuKurup #SintoSunny #ThomasThiruvalla #SreejithNair #Srinda #Vijayaraghavan #JohnyAntony #Ouseppachan #SnakeplantLLP

No comments:

Powered by Blogger.