ഫിലിം ഡിസ്ട്രബുട്ടേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ (കേരള)യുടെ സ്ഥാപക മെമ്പറും സീനിയർ പ്രൊഡ്യൂസറും, ഡിസ്ട്രിബൂട്ടറുമായ സി.വി രാമകൃഷ്ണൻ നിര്യാതനായി.ഫിലിം ഡിസ്ട്രബുട്ടേഴ്‌സ്  അസോസിയേഷൻ (കേരള)യുടെ സ്ഥാപക മെമ്പറും സീനിയർ പ്രൊഡ്യൂസറും, ഡിസ്ട്രിബൂട്ടറുമായ സി.വി രാമകൃഷ്ണൻ നിര്യാതനായി. 

No comments:

Powered by Blogger.