ടോർച്ച് അടിച്ച് കാണിച്ചാലൊന്നും സലീഷ് ഭായ് ....... വലിയ നടൻ ആവില്ല ഹേ....
Catch the "Charles Enterprises " folks !


Introducing Saleesh Padmini Subramanian as "Saleesh Bhai" 🥳✨️🎉


Metro painkili Song out now

https://youtu.be/p_C8pi8kYYw

Teaser out now

https://youtu.be/7XVyEPTRlJY


@urvashi_actress @balu__varghese @kalaiyarasananbu  @guru_somasundaram

@abhija.actress @sujithshankers @vasisht_vasu @drjoyajith @subhashlalithasubrahmanian

@achuvijayan @swaroopphilip @murukandownthehill Ashok Kumar

No comments:

Powered by Blogger.