ദേവസൂര്യ ഗ്രാമീണ ചലച്ചിത്രോത്സവം മികച്ച സംവിധായകനുള്ള ജോൺ എബ്രഹാം സ്മാരക പുരസ്ക്കാരം ഷാജി പട്ടിക്കരക്ക്.

ദേവസൂര്യ ഗ്രാമീണ ചലച്ചിത്രോത്സവം മികച്ച സംവിധായകനുള്ള ജോൺ എബ്രഹാം സ്മാരക പുരസ്ക്കാരം ഷാജി പട്ടിക്കരക്ക്.


ഇരുൾ വീണ വെള്ളിത്തിര എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയ്ക്കാണ് അവാർഡ് .

No comments:

Powered by Blogger.