സത്യൻ അന്തിക്കാടും മാരുതിയും...


സത്യൻ അന്തിക്കാടും മാരുതിയും... 🥰👏🏼👏🏼 

Sathyan Anthikad about his first car!! 🚗 


https://youtu.be/r2ZpkzMtK9Y


#MaheshumMaruthiyum on March 10th! ✅

Bookings Open Soon!!

No comments:

Powered by Blogger.