ഗുരു സോമസുന്ദരം as ജാനകി രാമൻ in " പകലും പാതിരാവും " .
Pakalum Pathiravum - പകലും പാതിരാവും


#PakalumPaathiraavum

worldwide release on March 3rd! 03-03-23


#PakalumPaathiraavum

#AjaiVasudev

#GokulamGopalan

#SreeGokulamMovies

#VCPraveen

#Baiju Gopalan

#Krishnamoorthy

#NishadKoya

#faizsidik

#riyaskalathode

#Badushanm

#stephendevassy

#SamCS

#Sureshmitrakary

#ManeshBalakrishnan

#AnilDev

#AbhijithPR

#ShafinSulfiker

#JosephNellikal

#AjithAGeorge

#PCStunts

#KalaMaster

#NikhilSebastian

#jayanpoonkulam

#aishashafeersait

#premlalpattazhy

#collinsleophil


#KunchackoBoban

#RajishaVijayan

#GuruSomasundaram

#manojku

#Seetha

#tamizh jaibheem

#DreamBigFilms

#GoodWillEntertainments

No comments:

Powered by Blogger.