സഹസംവിധായകൻ ആദർശ് പദ്മ അന്തരിച്ചു.
ആദരാഞ്ജലികൾ.


സഹസംവിധായകൻ ആദർശ് പദ്മ അന്തരിച്ചു.

No comments:

Powered by Blogger.