പ്രിയപ്പെട്ട നടക്കൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് മനോഹരമായ ഓർമ്മകൾ … എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിനൊപ്പം🌹 : ടിനു പാപ്പച്ചൻ.

 


പ്രിയപ്പെട്ട നടക്കൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് മനോഹരമായ ഓർമ്മകൾ … എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിനൊപ്പം.


ടിനു പാപ്പച്ചൻ.

സംവിധായകൻ.

(അജഗജാന്തരം)

No comments:

Powered by Blogger.