"ആവാസ വ്യൂഹത്തിന് " ശേഷം കൃഷാന്ദ് സംവിധാനവും ഛായാഗ്രഹണവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന "പുരുഷ പ്രേതം'- ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി .


 

"ആവാസ വ്യൂഹത്തിന് " ശേഷം കൃഷാന്ദ് സംവിധാനവും ഛായാഗ്രഹണവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന "പുരുഷ പ്രേതം'-  ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി .

the Male Ghost 

@purushapretham

@krishand_

@darshanarajendran 

@prasanthpalex

@jeobabymusic

@mankindcinemas

@symmetrycinemas

@einstinmedia

#PurushaPrethamMovie 

#FirstlookPoster #Krishand

#DarshanaRajendran

#Jagadish #AlexanderPrasanth #JeoBaby #MankindCinemas

#EinstinMedia #SymmetryCinemas #ComingSoon #MalayalamMovie

No comments:

Powered by Blogger.