ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ പോലീസ് ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമ എത്തുന്നു ഭാരത സർക്കസ് ഡിസംബർ 9 ന് തിയ്യേറ്ററുകളിലേക്ക്".....

"ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും  പൊളിറ്റിക്കൽ പോലീസ് ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമ എത്തുന്നു ഭാരത സർക്കസ് ഡിസംബർ 9 ന് തിയ്യേറ്ററുകളിലേക്ക്".....

#BharathaCircus
#bharatcircus
#SohanSeenulal
#ShineTomChakko
#Manishadh
#BinuPappu
#AnoojShaji
#ObscuraEntertainment

No comments:

Powered by Blogger.