സിനിമയുടെ തുടക്കം ടീസർ ആയി പുറത്ത് വിട്ടു " 4-ാം മുറ " ടീം! https://youtu.be/8lfTa7eQ5B8സിനിമയുടെ തുടക്കം ടീസർ ആയി പുറത്ത് വിട്ടു നാലാം മുറ ടീം! സർപ്രൈസ് ടീസർ കാണാം!!

No comments:

Powered by Blogger.